Strona główna

Ewaluacja 2011

W marcu 2011 roku w naszej szkole odbyła się ewaluacja zewnętrzna, tj. badanie jakości pracy w obszarze "Procesy zachodzące w szkole".

Badanie prowadzone przez wizytatorów Pomorskiego Kuratorium Oświaty obejmowało 6 wymagań:

 1. Szkoła ma koncepcję pracy

 2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

 3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

 4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

 5. Kształtuje się postawy uczniów

 6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Zbierano informacje o pracy szkoły stosując następujące metody badawcze: wywiady, ankiety, badanie dokumentacji, obserwację placówki i zajęć dydaktycznych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) poziom  spełniania wymagań przez szkołę ocenia się następująco:

1) poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania

2) poziom B - wysoki stopień

3) poziom C - średni stopień

4) poziom D - podstawowy stopień

5) poziom E - niski stopień.

 

Miło nam poinformować Państwa, że w raporcie podsumowującym ewaluację zewnętrzną oceniono nas następująco:

 1. Szkoła ma koncepcję pracy - A

 2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej - A

 3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany - B

 4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli - B

 5. Kształtuje się postawy uczniów - A

 6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych - A.

WNIOSKI Z EWALUACJI SĄ NASTĘPUJĄCE:

 

1.  Koncepcja pracy szkoły ukierunkowana jest na stwarzanie optymalnych warunków służących wszechstronnemu rozwojowi uczniów poprzez stosowanie zróżnicowanych metod, form i działań wspierających realizowanie treści programowych.

2. Procesy edukacyjne zachodzące w szkole są planowane z uwzględnieniem podstawy programowej, monitorowane i analizowane, a wnioski z ich monitoringu są wykorzystywane w dalszym doskonaleniu i organizowaniu pracy szkoły w celu uzyskiwania jak najlepszych efektów nauczania i wychowania.

3. Działania zespołowe nauczycieli, dyrektora i pracowników niepedagogicznych oraz wielopłaszczyznowa współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami sprzyja rozwijaniu wszechstronnej aktywności dzieci.

4. Szkoła stale podnosi poziom swojej pracy, jest szkołą uczącą się, nastawioną na każdego ucznia.

5.  Współpraca szkoły z rodzicami sprzyja wzmacnianiu działań podejmowanych przez nauczycieli oraz wspiera rozwój psychofizyczny dzieci.

6. Szkoła kultywuje własne tradycje i kształtuje postawy patriotyczne oraz altruistyczne poprzez organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz udział w działaniach charytatywnych.

7. Modyfikacja oferty programowej szkoły wynika z potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, partnerów oraz przedstawicieli samorządu i służy realizacji zadań skierowanych na podnoszenie jakości pracy placówki.

8. Ciekawa i bogata oferta pracy szkoły umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, sprzyja rozwojowi zainteresowań, pomaga w osiągnięciu sukcesu i wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów.

 

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie:

 

 http://www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/4832